• GRANTY, FONDY, DOTÁCIE, ŠTIPENDIÁ

  Vyhľadajte vhodnú výzvu pre svoj zámer

 • Aktuálne výzvy

  V tejto sekcii sa nachádzajú aktuálne výzvy.

  Vyhlasovateľ výzvy: Fond na podporu umenia MK SR

  Termín uzávierky: 15.12.2016

  1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

  3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

  3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

  3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

  Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu.

  Vyhlasovateľ výzvy: Úrad vlády SR

  Termín uzávierky: 16.1.2017

  Výzva vyhlásená za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

  Vyhlasovateľ výzvy: Európska komisia, Rights, Equality and Citizenship Programme

  Termín uzávierky: 28.2.2017

  Pilot Project "Europe of diversities" - REC-RPPI-EUDI-AG-2016

  Cieľom pilotného projektu "Európa rozmanitostí" je posilniť motto Európskej únie: „Zjednotení v rozmanitosti“, najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Program podporí aktivity v regiónoch EÚ s multikultúrnym a viacjazyčným pozadím v snahe lepšie porozumieť kultúru, jazyk a identitu.

  Cieľom programu je:
  - podporiť organizovanie školení, seminárov, workshopov a konferencií o tom, ako zachovať jedinečnosť Európy a podporovať jednotu v rozmanitosti;
  - podporiť výmenu osvedčených postupov v boji proti diskriminácii a podporovať rozmanitosť na miestnej a regionálnej úrovni;
  - pomáhať identifikovať diskriminačné praktiky na miestnej a regionálnej úrovni a budovať porozumenie medzi väčšinovou a menšinovou spoločnosťou.

  Požadovaný grant: min. 150 000 €, max. 250 000 €

  Vyhlasovateľ výzvy: Európska komisia

  Termín uzávierky: 29.03.2017

  EAC/A03/ 2016: Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií
  a výmena osvedčených postupov

  Vyhlasovateľ výzvy: Európska komisia

  Termín uzávierky: 09.02.2017

  EAC/A03/ 2016: Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií
  a výmena osvedčených postupov

  Vyhlasovateľ výzvy: Európska komisia

  Termín uzávierky: 23.02.2017

  Katedry, moduly, centrá excelentnosti, siete, projekty

  Vyhlasovateľ výzvy: Medzinárodný vyšehradský fond

  Termín uzávierky: štvrťročne vždy k 1.3, 1.6., 1.9., 1.12

  Projekty financované v rámci grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií:

  1. kultúrna spolupráca,
  2. vedecká výmena a výskum,
  3. vzdelávanie,
  4. výmeny mládeže,
  5. cezhraničná spolupráca,
  6. podpora v oblasti cestovného ruchu.

  S výnimkou cezhraničnej spolupráce musia byť do projektu zapojené subjekty z najmenej troch krajín Vyšehradskej skupiny (V4).

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia ESET

  Termín uzávierky: priebežne počas roka

  Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

  Podporené projekty: http://www.nadaciaeset.sk/podporili-sme.html

  Vyhlasovateľ výzvy: Akcia Rakúsko-Slovensko

  Termín uzávierky: 15. marec, 15. máj, 15. október

  Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska. Projekty s nasledujúcim zameraním budú prednostne podporené:

  • nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
  • spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme,
  • spoločné aktivity vedúce k habilitácii.

  Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť podporenej spolupráce.

  Podporované sú výlučne aktivity doktorandov a postdoktorandov.

  Vyhlasovateľ výzvy: Akcia Rakúsko-Slovensko

  Termín uzávierky: 15. marec, 15. máj, 15. október

  Cieľom je podporiť spoluprácu tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska. V centre záujmu stoja práce jedného alebo viacerých doktorandov pod vedením minimálne jedného rakúskeho a jedného slovenského školiteľa. Podporené budú nasledujúce aktivity:

  • mobilitné výdavky na spoločné stretnutia doktorandov a školiteľov (za účelom výmeny podnetov/konzultácií alebo vykonania experimentu/výskumného zámeru),
  • aktívna účasť doktorandov na tematických vedeckých konferenciách (predovšetkým medzinárodných),
  • organizácia odborných, resp. tematických kolokvií pre doktorandov s možnosťou výmeny skúseností medzi doktorandmi s podobnou témou (takéto kolokviá by mali byť prístupné aj iným doktorandom z oboch krajín),
  • mobilitné výdavky pre medzinárodných hodnotiteľov – ak nie je možné použiť prostriedky domácej inštitúcie a účasť takýchto hodnotiteľov jednoznačne prispeje k zvyšovaniu vedeckej kvality dizertačnej práce.

  Vyhlasovateľ výzvy: Akcia Rakúsko-Slovensko

  Termín uzávierky: 15. marec

  Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko sa podporuje organizovanie bilaterálnych školení. Školenia majú byť zamerané na zlepšenie odborných znalostí alebo na zlepšenie zručností v oblasti soft skills (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce, projektový manažment, zúčtovanie projektu a pod.). Prioritne budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti soft skills).

  Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež podporená. Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín.

  Vyhlasovateľ výzvy: Akcia Rakúsko-Slovensko

  Termín uzávierky: 15. marec

  Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko sa podporuje organizovanie bilaterálnych školení. Školenia majú byť zamerané na zlepšenie odborných znalostí alebo na zlepšenie zručností v oblasti soft skills (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce, projektový manažment, zúčtovanie projektu a pod.). Prioritne budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti soft skills).

  Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež podporená. Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín.

  Termín uskutočnenia podujatia: (neaktuálne) 14. - 16. 11.2016

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s UMB, ktorá je odborným garantom, organizujú 14. - 16. novembra 2016 v Bratislave - počas polroku slovenského predsedníctva - medzinárodnú konferenciu s tematikou spoločenských a humanitných vied s názvom "Spoločenské a humanitné vedy - Nová agenda pre európske výzvy".

   

  Webstránka registrácie (možnosť výberu aktivít, na ktorých sa chcete zúčastniť): http://www.ssh2016.eu/registration

   

  Očakávame 30 vynikajúcich prednášajúcich, 9 plenárnych zasadnutí a 6 paralelných sekcií, inšpirujúce prednášky, zaujímavé sprievodné akcie, vrátane matchmakingu pre tých, ktorí chcú nájsť partnerov pre projekty rámcového programu H2020.

  Vyhlasovateľ výzvy: Komunitná nadácia Zdravé mesto

  Termín uzávierky: (neaktuálne) 11.11.2016

  Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva

  k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

   

  Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v oblastiach:

  1. podpora zdravia a zdravého životného štýlu

  2. zlepšovanie verejného prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia)

  3. podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti a mládež

  4. budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva

  Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) od 22.4. do 31.10. 2016

  Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c))
  Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

  Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  Kód výzvy: SKHU/1601

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) 29.7. - 31.10.2016

  Prioritná os: PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

  Oprávnené aktivity:

  - posilnenie a zlepšenie možností spolupráce a efektívnosti spolupráce medzi rôznymi organizáciami (orgány verejnej správy) v konkrétnych odvetviach (napr. vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, prevencia rizík, vodné hospodárstvo, kultúra, atď.) prostredníctvom spoločných odborných programov, kurzov, výmeny skúseností, kapitalizácie a výmeny know-how atď.

  Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  Kód výzvy: SKHU/1601

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) 29.7. - 31.10.2016

  Prioritná os: PO1 - Príroda a kultúra

  Oprávnené aktivity:

  • podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho dedičstva 
  • zachovávanie a propagácia prírodného dedičstva
  • návrh cezhraničných akčných plánov, vytvorenie modelov a testovacích pilotných aktivít na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a kombinácia turizmu s propagáciou a ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva
  • rozvoj kvalitných služieb cestovného ruchu v malom rozsahu v spojitosti s miestnymi environmentálnymi a kultúrnymi danosťami
  • návrh a vybudovanie miestnych prístupových ciest napojených na lokality kultúrneho a prírodného dedičstva
  • spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu

  Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  Trvanie výzvy: neaktuálna (od 4.5. do 16.8.2016)

  Projekty, ktoré prešli prvým hodnotením, nájdete tu.

  Podporované oblasti: Výstavba, modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu; spolupráca v oblasti vzdelávania, ochrany kultúry a prírody.

  Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

  Vyhlasovateľ výzvy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

  Termín uzávierky: (neaktuálne) 30. september 2016

  Zámerom výzvy je podporiť mobilitu výskumných pracovníkov medzi zúčastnenými krajinami za účelom riešenia spoločných výskumných projektov. Finančné prostriedky preto budú poskytnuté na pracovné pobyty / stáže vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa na spoločnom výskume. Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty zamerané na podporu výskumnej spolupráce v trvaní maximálne 2 rokov, ktoré spoločne vypracujú a budú riešiť výskumní pracovníci z minimálne 3 zúčastnených krajín: Česká republika, Rakúsko, Srbsko, Slovensko.

 • Výskumné projekty

  V tejto časti sa nachádzajú výzvy na riešenie domácich a zahraničných výskumných úloh.

  Vyhlasovateľ výzvy: MŠVVaŠ SR a SAV

  Termín uzávierky: každoročne koncom apríla

  Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV.

  Vyhlasovateľ výzvy: MŠVVaŠ SR

  Termín uzávierky: každoročne koncom apríla

  Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo MŠVVaŠ SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

  Vyhlasovateľ výzvy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, MŠVVaŠ SR

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) do 15.11.2016

  .Otvorené výzvy na predkladanie projektov, v ktorých sa výskumno-vývojové kolektívy v akejkoľvek oblasti môžu na projektovom základe uchádzať o finančné prostriedky.

  Vyhlasovateľ výzvy: NATO

  Termín uzávierky: Neaktuálne (1.10.2016)

  All applications must address the SPS Key Priorities and must have a clear link to security and to NATO’s strategic objectives. The projects enable Partner country scientists to increase contacts in the NATO science community, while building a stronger science infrastructure in their home countries.

 • NADÁCIE

  Výzvy na predkladanie projektov vypísaných nadáciami

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia ESET

  Trvanie výzvy: priebežne počas roka

  Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia pre deti Slovenska

  Trvanie výzvy: neaktuálna (14.10.2016), najbližšie kolo: jar 2017

  Ciele (okrem iného): podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

  Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.

  Vyhlasovateľ výzvy: O2 Slovakia, s.r.o.

  Trvanie výzvy: neaktuálna (do 18.7.2016)

  Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce. Férová Nadácia si berie za úlohu pomôcť mladým ľuďom pretaviť svoje plány na realitu. Chceme pripraviť, podporovať a pomáhať mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či pomôcť v štarte kariéry alebo vlastného podnikania (vzdelávacie programy, rekvalifikačné kurzy, prax, projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.)

  Vyhlasovateľ výzvy: Západoslovenská energetika, a.s.

  Trvanie výzvy: neaktuálna (do 14.7.2016)

  Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.

  V programe podporíme nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Našim cieľom je podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.

  Vyhlasovateľ výzvy: dm drogerie markt

  Trvanie výzvy: neaktuálna (1.2.2016 - 15.3.2016)

  Oprávnené subjekty: neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, orgány verejnej správy

  Cieľom je podporiť aktivity zo sociálnej, zdravotnej, kultúrno-športovej alebo ekologickej oblasti na regionálnej alebo lokálnej oblasti.

  Prihlásené projekty: https://www.dm-spolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/

  Víťazné projekty: https://www.dm-spolocne.sk/sk/blog/

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia SPP

  Trvanie výzvy: neaktuálna (do 13.7.2016)

  Oblasť podpory

  1. kategória: SPPoločne pre ľudí

  Podporíme kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia; športové akcie, projekty zamerané na športovo-pohybové aktivity, určené pre rôzne skupiny obyvateľstva; projekty, ktoré prispejú k oživeniu a skvalitneniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci; zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu.

  2. kategória: SPPoločne pre domovinu

  Podporíme vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne; podporíme projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk,detských ihrísk a parkov; cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia v meste či obci.

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Tatra banky

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) do 20.10.2016

  Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

  VEDIEŤ VIAC

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Tatra banky

  Trvanie výzvy: neaktuálna (do 24.6.2016)

  Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov, odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.

  Vyhlasovateľ výzvy: Raiffeisen banka

  Trvanie výzvy: neaktuálna (od 1. 7. do 15. 8. 2016)

  RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:

  • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
  • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca, 
  • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže 
  • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite, 
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia pre deti Slovenska

  Trvanie výzvy: neaktuálna (predpoklad vyhlásenia ďalšej výzvy 09/2017)

  Grantový program Športujem rád a bezpečne vznikol v roku 2015 a je zameraný na podporu

  projektov (žiadostí), ktoré majú súvis s bezpečným športovaním , ale aj zdravým životným štýlom

  detí a mladých ľudí na Slovensku.

  Cieľ: Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.
  1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu
  2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
  3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
  4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Orange

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) od 2.9. do 5.10.2016

  Na workshopy i učebnice

  Uchádzať sa o podporu môžu aktívni pedagógovia či mimovládne organizácie s projektami, ktoré žiakom originálne približujú témy zodpovedného používania nových komunikačných technológií, aktívnou účasťou ich vedú ku kritickému mysleniu, argumentácii a kreativite, majú dlhodobý charakter a realizujú sa priamo počas vyučovacieho procesu. Podporené tiež môžu byť formálne i neformálne vzdelávacie kurzy a workshopy pre pedagógov alebo žiakov, projekty na vytváranie spolupráce školy s rodičmi študentov a s miestnou komunitou, či vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok.

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) od 2.9. do 30.9.2016

  Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.

  Očakávame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí napr.:

  - zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk;

  - inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,

  - projekty z oblasti komunitného vzdelávania...

  Vyhlasovateľ výzvy: Slovenská sporiteľňa

  Trvanie výzvy: (neaktuálne) od 22. 8. do 23. 9. 2016

  Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto oblastí: sociálna pomoc a zdravie; ochrana životného prostredia; posilňovanie občianskej spoločnosti; kultúra; vzdelávanie; a šport.

  Oprávnení žiadatelia: neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.

  Vyhlasovateľ výzvy: Vzdělávací nadace Jana Husa

  Trvanie výzvy: neaktuálna (do 9.9.2016)

  Události a myšlenky 17. listopadu 1989

  Uplynulo čtvrt století od převratu roku 1989. S odstupem doby některé události a myšlenky mizí z paměti a pozornosti a jiné se naopak mohou nově stát reflektovanými. Jaké události a myšlenky vedly ke svobodě? Jaké události a myšlenky se následně otočily ve svůj pravý opak? Co nového nám právě teď skýtá zpětný pohled?

 • Štipendiá

  Štipendiá na výskumné či študijné pobyty, konferencie

  Vyhlasovateľ výzvy: MŠVVaŠ SR

  Termíny uzávierky: do 31.10. / do 30.4.

  Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. V rámci programu sa poskytujú tieto typy podpory:
  . štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
  . štipendiá pre doktorandov
  . samostatné cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov,
  vysokoškolských učiteľov a výskumných/umeleckých pracovníkov.

  Vyhľadávanie podľa názvu, cieľovej krajiny, odboru, kategórie, cieľovej skupiny.

  Vyhlasovateľ výzvy: švajčiarska vláda

  Cieľová skupina: doktorand, výskumný pracovník

  Termín uzávierky: 18. 11.

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. Trvanie pobytu: min. 6 mesiacov, max. 12 mesiacov (bez možnosti predĺženia).

  Vyhlasovateľ výzvy: Medzinárodný vyšehradský fond

  Termíny uzávierky: do 31.1.

  Stays and lit­er­ary events addressed to writ­ers of fic­tion and non-fiction, poets, essay­ists, crit­ics as well as lit­er­ary trans­la­tors, pub­li­cists and jour­nal­ists from V4 coun­tries. The pro­gram sup­ports the work and mobil­ity of tal­ented lit­er­ary res­i­dents and aims at cre­at­ing a plat­form for literary exchanges and supports the devel­op­ment and pro­mo­tion of V4 lit­er­a­ture.

  Vyhlasovateľ výzvy: Medzinárodný vyšehradský fond

  Termíny uzávierky: do 31.1.

  Vyšehradské štipendiá sú prideľované na magisterské, doktorandské a iné postgraduálne
  štúdium, ako aj na výskum pre vedecko-pedagogických a výskumných pracovníkov.

  Vyhlasovateľ výzvy: CEEPUS

  Termíny uzávierky: priebežne od 1. júla do 30. novembra (pre freemoverov)

  Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
  Trvanie: 1 - 10 mesiacov

  Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov o pobyt mimo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl: 30.11.

  V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch. Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.

  Vyhlasovateľ výzvy: Fulbrightov program

  Termíny uzávierky: 14. október 2016 na školský rok 2017 - 2018

  Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach (okrem klinickej medicíny). Umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov. Bližšie informácie: Komisia J. W. Fulbrighta. Všeobecné podmienky pre kandidátov:

  • ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent;
  • výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované);
  • overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti;
  • slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike;
  • pozývací list z hosťovskej inštitúcie v U.S.A.

  Vyhlasovateľ výzvy: Fulbrightov program

  Termíny uzávierky: priebežne

  Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Sú určené predovšetkým pre mladších jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tematické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet. Semináre sa konajú v mesiacoch jún - august na univerzitách v USA. Bližšie informácie: Komisia J. W. Fulbrighta.

  Vyhlasovateľ výzvy: Vzdělávací nadace Jana Husa

  Termíny uzávierky: 9.9.2016

  Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

  Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadace pro rozvoj vzdělání

  Termíny uzávierky: priebežne, žiadosti sa zasielajú prvý týždeň v mesiaci

  Štipendium je určené pre študentov bakalárskeho alebo magisterského štúdia na slovenských alebo českých VŠ, ktorí idú na Erasmus alebo iný krátkodobý študijný program, ale vracajú sa späť na materskú univerzitu. Prednostne sú podporovaní študenti technických odborov.

  Program nie je určený pre postgraduálnych študentov a pracujúcich, ktorý chcú vycestovať na odbornú stáž do zahraničia. Program taktiež nie je určený na financovanie jazykových kurzov v zahraničí.

  Vyhlasovateľ výzvy: MŠVVaŠ SR

  Termíny uzávierky: 30.10.

  Štipendium je určené pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov za účelom uskutočňovania prednáškových a výskumných pobytov na verejných vysokých školách, alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách pôsobiacich v Českej republike pod správou MŠMT ČR. Štipendium nie je určené pre doktorandov. 

  Vyhlasovateľ výzvy: Literárny fond

  Termíny uzávierky: priebežne

  Príspevok na tvorivé zahraničné cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych študijných cestách.

  Vyhlasovateľ výzvy: Literárny fond

  Termíny uzávierky: priebežne

  Vedeckým a odborným pracovníkom, ktorí pracujú na novom diele môže, výbor sekcie poskytnúť tvorivé štipendium. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada na kvalitu doterajšej tvorby žiadateľa, úroveň predloženej ukážky a reálnu perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote. Sekcie:

  1. vedecká a odborná literatúra
  2. umelecký preklad
  3. vedecký a odborný preklad

  Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Tatra banky

  Termíny uzávierky: predpoklad 04/2017

  V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

  Vyhlasovateľ výzvy: Akcia Rakúsko-Slovensko

  Termíny uzávierky: 15. marec, 15. máj, 15. október

  Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko môže byť podporená organizácia prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov z Rakúska na Slovensku a zo Slovenska v Rakúsku. Cieľom je podpora keynotespeakrov, prednáškových cyklov a tiež podpora výmeny najnovších vedeckých poznatkov v danom odbore. Prednášajúci by mali byť výlučne vedeckí pracovníci s vynikajúcimi výsledkami vo svojej práci. Prednášky by mali byť bezplatne prístupné nielen pre odborníkov z hosťujúcej inštitúcie, ale aj pre študentov, budúcich študentov a iných záujemcov mimo hosťujúcej inštitúcie.

  Vyhlasovateľ výzvy: Central European University in Budapest

  Termíny uzávierky: 15. marec, 15. máj, 15. október

  Central European University (CEU) - Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied. V roku 1991 ju založil George Soros, americký filantrop maďarského pôvodu.

  Všetky vzdelávacie programy v oblasti spoločenských a humanitných vied, obchodu, ekonómie, environmentálnych vied a stratégií, práva, kognitívnych vied a matematiky sú vyučované v anglickom jazyku. Univerzita získala akreditáciu v USA aj v Maďarsku.

 • Projekty riešené na Filozofickej fakulte UMB v roku 2016

  K 07/2016 FF UMB realizuje nasledovný počet projektov:

   

  32 projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
  6 projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA)
  1 projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
  1 projekt Centier excelentnosti SAV
  8 zahraničných projektov

  Aktuálne riešené i ukončené projekty Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) sa evidujú v databáze, v ktorej je možné vyhľadávať základné informácie o projektoch, ich riešiteľoch, spoluriešiteľoch a období riešenia projektov:

   

  PROJEKTY FF UMB

  Prehľadávanie projektov FF UMB podľa kľúčového slova, katedry, aktuálnosti a účasti (domáce, zahraničné). Počet projektov: 359

   

  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

   

  Nové projekty v roku 2016:

  1. Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.: Vplyv tréningu na pohybové schopnosti, telesný a funkčný vývin 5-6 ročných detí (1/0571/16), 2016 – 2018
  2. Dobrík Zdenko, doc. PaedDr., PhD.: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia (1/0326/16), 2016 – 2018
  3. Fobel Pavel, prof. PhDr., PhD.: Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike (1/0187/16), 2016 – 2018
  4. Huťková Anita, PhDr. PhD.: Hybridita v jazyku, texte a translácii (1/0551/16), 2016 – 2018
  5. Jančovič Ivan, doc., PhD.:Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému (1/0590/16), 2016 – 2018
  6. Koštialová Katarína, PhDr. PhD.: Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva (1/0074/16), 2016 – 2018
  7. Mandzák Peter, PaedDr. PhD.: Intervenčný program BUBO a rozvoj pohybových schopností žiakov základných škôl (1/0761/16), 2016 – 2018
  8. Mičko Peter, doc. PhDr., PhD.: Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945 (2/0043/16), 2016 – 2019
  9. Pupišová Zuzana, PaedDr., PhD.: Štruktúra športového výkonu a optimalizácia zaťaženia v plávaní a triatlone (1/0788/16), 2016 – 2018
  10. Rošková Miroslava, Mgr., PhD.: Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku (1/0760/16), 2016 – 2018
  11. Sližik Miroslav, PhDr. Mgr. PhD.: Psycho-fyziologická diagnostika stresu v rámci pred-štartových stavov v úpolových športoch (1/0931/16), 2016 – 2017
  12. Škvarna Dušan, doc. PhDr., PhD.: Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky (1/0612/16), 2016 – 2018

   

  Pokračujúce projekty v roku 2016:

  1. Adamčák Štefan, doc.PaedDr., PhD.: Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove. 2014 – 2016
  2. Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.: Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry. 2014 – 2016
  3. Bartík Pavol, prof. PaedDr., PhD.: Postoje žiakov 2.stupňa základných škôl k telesnej a športovej výchove v intenciách školských vzdelávacích programov. 2015 – 2017
  4. Bendíková Elena, PaedDr., PhD.: Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska. 2014 – 2016
  5. Bitušíková Alexandra, doc., PhDr., CSc.: Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). 2014 – 2016
  6. Chorvát Ivan, doc. Mgr., M.A., CSc.: Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve. 2015 – 2017
  7. Jančoková Ľudmila, prof. PaedDr., CSc.: Biorytmy, významný fenomén životného štýlu populácie. 2015 – 2017
  8. Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.: Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995. Riešenie v rokoch 2014 – 2016
  9. Kožiak Rastislav, PhDr., PhD. (spoluriešiteľ): Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie). Múcska Vincent, doc. Mgr., PhD., FF UK Bratislava. 2014 – 2017
  10. Krišková Zdena, PhDr., PhD.: Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity. 2015 – 2017
  11. Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.: Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia. 2014 – 2016
  12. Nagy Imrich, Mgr., PhD.: Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí). 2015 – 2017
  13. Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.: Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch. 2015 – 2017
  14. Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.: Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike. 2014 – 2016
  15. Pupiš Martin, PaedDr., PhD.: Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch.2015 – 2017
  16. Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.: Problém interpretácie - ontologické, metodologické a epistemologické aspekty. 2014 – 2016
  17. Souček Ivan, Mgr., PhD.: Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá. 2014 – 2016
  18. Šuša Ivan, PhDr., Ph.D.: Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu. 2014 – 2016
  19. Varinský Vladimír, prof. PhDr., CSc.: Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku.2015 – 2017
  20. Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.: Valenčné potencie slovies v kontraste. 2014 – 2016

   

  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

  Nové projekty v roku 2016:

  1. Kompán Jaroslav, PaedDr., PhD.: Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť) (044UMB-4/2016), 2016 – 2017
  2. Kovaľová Daniela, PhDr., PhD.: Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík (017UMB-4/2016), 2016 – 2018
  3. Schmidt Martin, Mgr., PhD.: Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou (010UMB-4/2016), 2016 – 2018

   

  Pokračujúce projekty v roku 2016:

  1. Adamčák Štefan, doc. PaedDr., PhD.: Globálny polohový systém ako inovatívny prvok v pohybových aktivitách žiakov a žiačok základných škôl realizovaných v prírodnom prostredí. 2015 – 2017
  2. Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.: Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji. 2014 – 2016
  3. Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD. (spoluriešiteľka): Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky. TU Zvolen. 2014 – 2016

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

  Pokračujúce projekty v roku 2016:

  1. Alena Ďuricová, doc., PhDr., PhD.: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. 2013 – 2017. Koordinátor projektu: Filozofická fakulta UK Bratislava

  Centrá excelentnosti SAV

  Pokračujúce projekty v roku 2016:

  1. Tomeček Oto, PhDr., PhD., Maliniak Pavol, PhDr., PhD.: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad

  na fenomén hradov. 3.10.2013 - 2.10.2017. Koordinátor: HÚ SAV BA 

  Zahraničné projekty

  Nové projekty v roku 2016:

  1. Huťková Anita, PhDr., PhD.: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity.) Medzinárodný vyšehradský fond č. 21520090 (Štandardný grant). 7.1.2016 - 31.12.2016
  2. Hruboň Anton, PhDr., PhD.: Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 a ich dopad na súčasnú identitu regiónu. Medzinárodný vyšehradský fond č. 61500019 (Visegrad University Studies grant). 16.2.2016 - 2018
  3. Kurhajcová Alica, Mgr., PhD. (spoluriešiteľ):Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii. CEEPUS č. CIII-HU-0908-01-1617 (Umbrella). 2016-2017
  4. Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.(spoluriešiteľ): e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe. CEEPUS č. CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella). 2016-2017

   

  Pokračujúce projekty v roku 2016:

  1. Bartík Pavol, prof. PaedDr., PhD. (spoluriešiteľ): Equality, Mixity and integration by Sports (EMIS). Erasmus + Not-for-Profit European sport event. No. 2015‐1‐CZ01‐KA203‐014025. 1.11.2015-31.10.2016
  2. Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.: 7. RP: An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science (GENPORT). 15.5.2013 – 14.4.2017
  3. Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.(spoluriešiteľ): PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE). Horizont-2020-Young Society-693221. 1.5.2016-30.4.2019
  4. Pecníková Jana, PhDr., PhD. (spoluriešiteľ): In Between? Searching for local histories in European borderlands. Europe for Citizens, European Commission. No. 564220. 2015-2016

   

  Podrobný rozpis ukončených aj prebiehajúcich zahraničných projektov s odkazmi na tejto stránke.

 • HORIZONT 2020

  Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom Horizontu 2020 na Slovensku.

  Štruktúra programu, prezentácie, H2020 v skratke, praktické pokyny, kalendár výziev, prvé výsledky atď.

  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflektívne spoločnosti
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

  Webstránka venovaná spoločenským výzvam
  Odborné skupiny na sociálnej sieti LinkedIn
  CORDIS Partner Service
  Jedna z najväčších databáz profilov

  Manuál na vyhľadávanie projektových partnerov
  Databáza projektových partnerov

   

 • Hľadáme hodnotiteľov

  Nábor hodnotiteľov - hodnotenie projektových žiadostí

 • Aktuálne

  Výsledky hodnotení žiadostí, výročné správy, zaujímavé dokumenty a iné

  Z programu Európa pre občanov získalo v období rokov 2007 až 2013 podporu spolu 195

  slovenských projektov v celkovej výške 4 376 651 EUR.

  Tém čísla: Štipendiá DAAD na rok 2017/2018

  Množstvo e-publikácií EK - GR pre migráciu a vnútorné záležitosti aj v slovenskom jazyku

  Vydané v roku 2016. Uvádza 2 projekty v oblasti humanitných vied: "Lingvistický intervenčný program" (FF UKF) a "Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku" (SAV).

  Podľa znenia verejnej výzvy VV 2015 vyhlásenej dňa 9. 9. 2015 agentúra zverejňuje dňa 10. 5. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk.

  International Conference, 4-5 February 2016, Brussels

  Možnosti financovania spracované v publikácii EURAXESS Slovensko.

  Tém čísla: Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 2016/2017

 • Odkazy

  Prehľadávajte projekty a štipendiá na iných webstránkach

  SK CRIS (Current Research Information System)

  - informačný systém o vede a výskume (Centrum vedecko-technických informácií SR)

   

  Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu.

   

  Databáza je navrhnutá v súlade s európskymi štandardami (dátový formát CERIF 1.3), garantovanými asociáciou euroCRIS.

   

  http://slideplayer.com/slide/7570148/

   

  CORDIS (European Commision) - Úspešné projekty

  Prehľadávanie financovaných projektov EK: na tejto webstránke
  - vyhľadávanie podľa rôznych kritérií

  CORDIS (European Commision) - Partner Service

  Prehľadávanie inštitúcií, ktoré sa prezentujú s cieľom začlenenia do konzorcia: na tejto webstránke
  Prehľadávanie zverejnených návrhov na projekty: na tejto webstránke
  Vyhľadávanie zverejnených návrhov podľa kľúčových slov: na tejto webstránke

  Prehľadávajte projekty a štipendiá na iných webstránkach

  Granty, štipendiá, konferencie, dobrovoľníctvo (...)

   

  Hľadáte projekt? Partnera do projektu alebo koordinátora? Vložte svoj profil.

  UP2EUROPE - stránka, na ktorej nájdete:

  - námety na projekty - predložené zámery na riešenie medzinárodných projektov,

  - profily organizácií, ktoré ponúkajú spoluprácu

  EURAXESS poskytuje bezplatné informácie a poradenstvo výskumníkom, ktorí uvažujú o výskumnom pobyte v zahraničí, aj organizáciám, ktoré majú záujem prijať na svoje pracovisko výskumníkov - prostredníctvom tohto portálu aj pomocou národných servisných centier EURAXESS.

  Net4Society prevádzkuje webstránku pre spoločenské výzvy a socioekonomické a humanitné vedy v programe Horizont 2020.

  Vložte vlastný profil či vyhľadávajte partnerov do konzorcia podľa kritérií.